Aktuálna výstava / Current Exhibition

pripravujeme na jar 2024 / preparing in the Spring 2024

Ale prezite si poslednú / But check the last one

Abstract Vivid Flowers

KOLIBRI GALLERY predstavila v máji 2023 sériu abstraktných fotografií, ktoré navzájom odrážajú pestrosť zachytenej slovenskej jarnej prírody abstraktným štýlom.  

Abstraktná fotografia je jedným zo špecifík autorky. Zachytáva a premieňa pohľady na okolitý svet spôsobom, ktorý vyžaduje od diváka zastavenie a zahľadenie sa do vrstiev zelene, listov, lupeňov, ktoré tvoria harmonický celok, ktorý musí byť odhalený. Stačí sa pozrieť!

KOLIBRI GALLERY presented in May 2023 a series of abstract photographs that reflect the diversity of captured Slovak spring nature in an abstract style.

Abstract photography is one of the specifics of the author. She captures and transforms views of the surrounding world in a way that requires the viewer to stop and look into the layers of greenery, leaves, petals that form a harmonious unit that must be revealed. Just take a look!

Detail

Detail